Christian Christensens nekrolog over Hou

Trykt i ”De grafiske fag”, 1948, Grafisk Arbejdsgiverforening, side 146

Grafikeren Axel Hou døde 4. april, 87 år gammel. Han var Bogelsker og Bogsamler og blev Bogkunstner, der komponerede Bogbind og Klistermarmor, tegnede Stempler til Bogbind (til Petersen & Petersen), Bogomslag og adskilligt Bogudstyr (bl.a. til Blichers Jydske Digte, Forførerens Dagbog af Søren Kirkegård, Walt Whitmanns Digte, de kinesiske Digtsamlinger Lien-Hua, Paradisblomster og Maaneguitaren), ligesom han tegnede Dekorationer til Fest- og Jubilæumsskrifter. Med solid og sikker Haand førte han Rader-Naalen, og ved sin omfattende Produktion vandt han Anseelse som en dygtig Grafiker, navnlig for sine udmærkede Portræt-Raderinger. Han var en alsidig og produktiv Kunstner paa vidtrækkende Omraader, gav sig af med baade  Malerkunst (anerkendt som en fremragende og paalidelig Portrætmaler, paavirket af Vermehren), Grafik og dekorativ Kunst.

Som Bestyrelsesmedlem i Raderforeningen overvaagede han Trykning af dens Raderinger, og i bogen om ”Hans Nikolaj Hansen og hans Raderinger” (1931) har Axel Hou skrevet en lille Afhandling ”Om Radering” (KLIK HER for at læse den), en kort Fremstilling af, hvorledes en Radering bliver til, der vil læses med Udbytte ”af den, der ønsker bedre at forstaa Raderingens Ejendommeligheder i Modsætning til de andre grafiske Kunstarter og om muligt at kunne skelne mellem de forskellige Arter af Kobbertryk”. I en Aarrække glædede han sine Venner hver Jul med en lille Radering med bibelske Motiver, han selv trykte paa japansk Papir. Mange Felter af Kunstindustri beherskede han, arbejdede foruden som Bogkunstner med Glasmaleri og Glasmosaik, Sølv (Døbefonten i Herning Kirke, udført af Georg Jensen), Smedearbejder (bl.a. fire Gitre til Dronningeporten paa Christiansborg), Gravmonumenter, Forarbejder til Vævninger, bl.a. til Altertæpper og Alterduge. Indenfor kirkelige Udsmykninger har hans Virksomhed afsat Spor i en Række Altertavler og Glasmalerier rundt omkring i Landets Kirker.
Med enestaaende Arbejdsevne og ukuelig Arbejdsglæde virkede han til sin sidste Stund.
Da vi besøgte ham paa 85 Aarsdagen, havde han 3 Portrætter paa Staffeli; endnu paa Charlottenborg i Aar deltog den 87-Aarige Portrætmaler. I mange Aar boede Axel Hou paa Filippavej, hvor Zahrtmanns Skole i sin tid havde til Huse, de sidste Aar havde han Fribolig i Kunstnerhjemmet i Gothersgade. Helt op i Oldingealderen arbejde han utrætteligt. Naar Modellen syntes at trættes, foreslog han en lille Pause, hvorunder han fremdrog nogle af Skattene af sin rige Bogsamling, til hvis Bind han selv havde givet Tegning, komponeret Forsats af karakterfuldt Klistermarmor, bygget over Motiver fra Bøgernes Indhold. Hans stilfærdige Begejstring over Bøgernes lødige Indhold og Bogen som Kunstværk forplantede sig til den lyttende Tilhører. Aabnede han en sjælden Gang ogsaa for den store Samling Fotografier af hans omfattende Produktion, imponeredes man over at se, hvad denne enkelte Mand havde formaaet at frembringe gennem et langt Liv.
Samlingen burde bevares, naar engang Bogen skal skrives om Portrætmaleren, Bogkunst-haandværkeren Axel Hou og heri bevare Mindet om en stille, fin og nobel Personlighed, der – grundtvigsk paavirket – ydmyg og samvittighedsfuldt satte sit Præg paa alt, hvad der udgik fra hans Haand.”