Niels Hansen-Jacobsen
(Bragt i Politiken d. 1. august 1898)

Brev fra Paris
Niels Hansen-Jacobsen er en Gaardmandssøn, født i Vejen nærved Rigsgrænsen den 10. September 1861. 11 Aar gammel spørger han Faderen, en godt begavet, streng Bonde, om han maa komme ind på Kunstakademiet, men i 10 Aar endnu maa han pænt gaa bag Køerne og Ploven. Først som 21-aarig faar han Lov til at komme paa Falkenstjernes Højskole i Kjøbenhavn og tegner i sin Fritid fra 7-12 om Aftenen hos billedhugger Rasmus Andersen for at kunne blive optagen paa Akademiet.. Efter en Vinters Slid bliver han antagen og kort efter kaldt ind som Soldat i 18 Maaneder. Faar Afgang fra Akademiet i 1888. I et lille Værelse paa 3. Sal, hvor der lige er plads til at dreje Kavaletten, gør han sin første figur Lokes Straf. Udstillet paa Charlottenborg 1889. Hans deri nedlagte Studium af det menneskelige Legeme, belønnes ved, at Staten køber figuren, som den forærer til Aarhus Museum. 1891 følger Thor, der løfter Midgaardsormen og Bocciaspilleren. Det sidste værk, der købtes af Galleriet, bringer ham tillige Akademiets Rejsestipendium. Samme Aar gifter han sig og rejser til Tyskland og Italien. Derfra til Paris, hvor han bosætter sig og for Fremtiden føler sig hjemme. I 1893 udstiller han Døden og Moderen, Motiv fra H.C. Andersens Fortælling, paa Champ de Mars. Derpaa følger Vinranken, en fremstilling af en Kvindes Opvaagnen hos den unge Pige, Astronomien, Natten, Morgenrøden og En ukendt Stjerne. Alle disse værker har været udstillede paa Charlottenborg og siden i Paris.

Hidtil havde Hansen-Jacobsen været Naturalist paa sin Vis med Forkærlighed med Linjevirkning, hvilket særligt traadte frem i Natten. Men hvad der før maaske havde ytret sig ubevidst, brød i Trold, der vejrer Kristenkød ud i bevidst Klarhed. Med denne Figur, der blev til under et Ophold i Kjøbenhavn i 1896, tager Jacobsen Afstand fra Naturalismen. Det er hans Mening, at en Nutidskunstner ikke ved den rent naturalistiske Formbehandling kan give et tilfredsstillende Udtryk for det moderne Menneskes Tankeliv. Ved at udvide Naturens Grænser i mærkelige Flader, i fantastiske Linjer skaber han sig et større, mere indviklet Klaviatur, og han søger Ideer, der bunder i vor tid. Han gaar videre ad sin Vej i Friheden i Slutningen af Aarhundredet, udstillet i 1897 paa Champ de Mars, og Skyggen, udstillet i Aar samme Steds. I dette sidste Værk, er han saavel i Motiv som i Behandlingsmaade vel naaet videst, men hans kommende Arbejder Militarismen og Reaktionen i Slutningen af Aarhunderedet, der foreligger i Udkast, giver rige Løfter.

Ved siden af sin Virksomhed som Billedhugger har Jacobsen i mange Aar givet sig af med keramiske Forsøg, og har udstillet meget i Tyskland og er begyndt at blive kendt der, og i Aar udstiller han paa Champ de Mars en fin Samling Keramik. Hans Lune og Fantasi tumler sig ret i Modeleringen af Masker og Krukker og har givet sig Udslag i mange mindre Arbejder som Havheksen og Æventyrets Fe. De virker velgørende, for Fantasi er en sjælden Vare indenfor Skulptur i vore Dage. Han er nu 37 Aar, og kan se tilbage paa en Række store Arbejder, hvoraf kun ét, endda et mindre, er udført i holdbart Materiale. Naar han en Gang gør en samlet Udstilling af sine Arbejder i Kjøbenhavn, vil det maaske erkendes af Publikum og Avtoriteterne, at vi i ham besidder en betydelig og ejendommelig Kunstner.

Jens Lund
 
Fra Niels Hansen Jacobsens fotoalbum: Jens Lund sidder i midten omgivet af af billedhuggeren (til højre) i arbejdskittel og med en kat på skødet, Kaja Hansen Jacobsen sidder foran i græsset, mens manden til venstre er ubekendt.