ERHVERVELSER 2001

Vejen Kunstmuseum

En introduktion og en samlet oversigt
I løbet af de seneste år er samlingen på Vejen Kunstmuseum vokset så stærk, at bestandskataloget fra 1991 er ved at være voldsomt forældet. Ved udgangen af 1993 var der registreret 845 værker, mens det senest anførte inventarnummer primo marts 2002 er 1402!

Specialsamling for dansk kunst omkring 1900
Vejen Kunstmuseum er en specialsamling for dansk kunst omkring 1900 med særlig vægt på Niels Hansen Jacobsen, hvis skulpturer og keramiske arbejder har dannet grundstammen i museets samling siden 1924. Erhvervelserne dækker derfor først og fremmest hans virke, hans samtid, samlingens øvrige kunstnere (med særlig vægt på Hansen Jacobsens nære venner) og emnegrupperne skulptur og keramik.

Studiesamling af keramik
Særligt blandt de keramiske værker er der sket en eksplosiv tilvækst. Takket være rundhåndede gavegivere og meningsfulde deponeringer fra kollegainstitutioner landet over, er der på ganske kort tid opbygget en anseelig studiesamling til perspektivering af Niels Hansen Jacobsens epokegørende virke på dette felt. I kraft af museets forskningsarbejde er der endvidere kommet nye vinkler på datidens kunstnerkeramik. Indledningsvis gælder det kortlægningen af Karl Schrøder og Martin Mortensens virke - og i forlængelse af dette opsøgende arbejde er mange gode gaver kommet til samlingen. Her har de storsindede ejere som oftest ræsonneret: »I mine stuer får kun jeg glæde af dem, mens de på museet kan ses af tusindvis af entusiaster«. Ofte fremhæver giverne også, at det ville have glædet den pågældende kunstner at blive synlig blandt de øvrige værker her på museet.


De gode gavegivere - private såvel som fonde
Ved gennemlæsning af samlingstilvæksten 2001 samt oversigten over 10-års erhvervelser 1989-1999 er det iøjefaldende, at rigtig mange af værkerne er gaver. De kommer ofte i forlængelse af opsøgende forskningsarbejde, eller - som omtalt nedenfor - i forbindelse med afviklingen af særudstillinger. Det ses tydeligt omkring kunstnere som Anna E. Munch, Hans Nikolaj Hansen og Henriette Hahn-Brinckmann.
En afgørende gruppe givere er også fondene. Læser man skiltningen på vej gennem museet, bliver man klar over, at Vejen Kunstmuseum stort set ingen malerisamling havde haft, hvis det ikke var for Ny Carlsberg-fondet. Fra 1927 var museet med i de årlige uddelinger, og fik omkring tre værker pr. år. I begyndelsen omfattede gaverne forskellige sider af dansk kunst, men fra 1960’erne blev de rettet ind efter museets speciale-område. Takket være Ny Carlsbergfondet er væsentlige værker af bl.a. Ejnar Nielsen, Vilhelm Hammershøi, L. A. Ring og Harald Slott-Møller kommet til samlingen. Indenfor den seneste årrække er der fra Fondet særligt kommet værker af nulevende kunstnere, der arbejder med farvemulighederne i leret. Det gælder bl.a. Niels Guttormsen, Ursula Munch-Petersen, Sigrid Lütken og Ursula Reuter Christiansen.
En anden vigtig instans er Statens Museumsnævn, der nu er blevet en del af Kulturarvsstyrelsen. Dér har museet, som en blandt landets netværk af statsanerkendte kunstmuseer, mulighed for at søge støtte til opgaver forbundet med museets forskning, formidling og erhvervelser. Denne støtte er umiddelbart mindre synlig for den besøgende. Navnet ses kun på enkelte skilte, hvor der er ydet støtte til indkøb. Men Statens Museumsnævn kan vi her på museet bl.a. takke for de meget store summer, der er bekostet på alarmanlægget, som blev etableret i 1994 og siden er udvidet i takt med museets gradvise vækst. Nævnet har også stået bag støtte til forskellige former for fagligt arbejde. Den seneste bevilling handlede om dokumentation omkring Hansen Jacobsens grav- og mindesten - en pulje, som vi håber på at få overført til 2002!
I kraft af udefrakommende støtte har Vejen Kunstmuseum i 2001 kunnet købe ind for over 300.000 kr. Alene i december måned 2001 indkom 55.000 kr. til erhvervelse af vigtige arbejder af Niels Hansen Jacobsen. Ud over disse store beløb er der gaverne, der svarer til yderliger mange tusinde kroner.

Budgetrammen, formidling og midler til erhvervelser
Museets beskedne årlige budget ligger på omkring to millioner kroner sammenstykket fra Staten, Ribe Amt og Vejen Kommune, der er ejer af bygningen og samlingen. Disse midler skal dække ALT fra personale (2 1/2 fuldtidsstillinger) til bygningernes drift, der ikke kun dækker lys, varme og vedligehold af pladsen, men bl.a. også ombygningen af disse lokaler fra biblioteksfunktioner til udstillingsbrug - en stor tak skal lyde til de beredvillige militærnægtere, der gjorde det muligt!
Indenfor budgetrammen skal der prioriteres blandt mange vigtige opgaver. Når alle de faste udgifter til løn, bygningsvedlighold, konservering m.m. er trukket ud, er der ikke meget tilbage at gøre godt med. Men højst placeret står da formidlingen, der kommer de besøgende direkte til glæde. Det gælder bl.a. afviklingen af særudstillinger. Disse udstillinger, hvor vi låner værker fra nær og fjern, giver de besøgende uddybende indblik i aspekter, der er forbundet med samlingen. Samtidig giver forskningsarbejdet i forbindelse med udstillingsforberedelserne museet øget viden, og resulterer ofte i muligheden for yderst relevante forøgelser af samlingen - enten som køb eller endnu oftere som gaver, hvilket tydeligt fremgår af de vedhæftede oversigter!
Store arrangementer som »Open by Night«, hvor museet står på den anden ende med over 2000 gæster på 4 timer, og de anseelige udgifter til særudstillingerne (transport, forsikring, katalog og forskellige former for teknisk assistance) gør, at en rigtig stor del del af museets ‘frie’ midler går til formidling. Men også på dette felt træder gode hjælpere til. Typisk står indtil flere fonde nævnt i udstillingskatalogernes kolofon. Lykkeligvis prioritere også de formidlingen højt, og giver dermed museerne mulighed for at få indsamlet viden bragt videre ud til de interesserede gæster.
Indenfor budgetrammen er det årligt muligt at afse omkring 90.000 kr. til erhvervelser - en ringe trøst, når et hæderligt stykke fabriksfremstillet Salto-keramik let kommer til at koste ca. 50.000 kr. Lykken er de private samlere og velvillige fonde, der træder til med gaver og økonomisk støtte!

En oversigt over erhvervelser i ti-året 1989-1999
På skråtavlen ved trappen hænger en oversigt over museets erhvervelser i perioden 1989-1999. Den blev til på foranledning af Statens Museums-nævn, der gerne ville have et overblik over, hvilke indkøb de statsanerkendte kunstmuseer havde foretaget i den pågældende periode. For Vejen Kunstmuseum tegner der sig nogle tydelige tendenser:

1) Erhvervelserne relaterer tydeligt til museets specialeområde (dansk kunst omkring 1900) og felterne skulptur og keramik.
2) Den enkelte kunstner er som oftest repræsenteret med en lille samling værker, der giver et fyldigt indtryk af den pågældende kunstners virke. Det er en tydelig modsætning til tidligere tiders praksis, hvor ethvert provinsmuseum havde ét værk af hver af de anerkendte kunstnere - men desværre ikke altid de bedste!
3) Hvor der er erhvervet enkeltværker, er det som oftest sket for at styrke tidligere tiders erhvervelser.

En stor tak til alle de, der er med til at muliggøre dette arbejde!