Henrik Johansen
(1878-1948)

Liv og Levned

Af Linda Klitmøller, billedtekster af Teresa Nielsen.


Arkitekt Henrik Johansen  havde sit virke i Holsted, og omegn, men i kraft af sin  konsulentrolle særlig omkring  sit  speciale, landbrugsbygninger, nåede han  vidt  omkring  i  Jylland.  Et  markant  eksempel  er den  gulmalede  gård, Bjergum, der kan ses tæt ved landevejen mellem Estrup og Brørup.


Uddannelse til murer og arkitekt
Henrik Johansen blev født 1878 i Gerndrup som søn af skrædder og lejehusmand Mikkel Johansen. Forholdene i barndomshjemmet var små, og Henrik Johansen blev sat i lærer som murer. I 1904 aflagde han svendeprøve i Varde.
 
 


I privateje findes et fotografi, der er taget omkring 1918.
Her ses Henrik Johansen med sine søskende, forældre, en svoger og en svigerinde. De er opstillet udenfor Kjerstine Johansens hus i Skyggedalen 9 i Holsted. Det står endnu, men er kraftigt forandret i facaden mod vejen.
Fra venstre står: 1) Arkitekt Henrik Johansen 2) Kjerstine (?) Johansen 3) Skrædder Johannes Johansen 4) Svoger, skomager Søren Andersen 5) Svigerinde Oline  6) Gårdejer  Chr. Johansen  7)  Postbud  Hans  Jørgen Johansen  8) Moren, Augusta  Johansen  9) Faren  Mikkel  Johansen  10) Maria  Johansen gift  Andersen 11) Gårdejer Johan Chr. Johansen.
Foto venligst udlånt fra privateje.
 

Omkring 1908 slog han sig ned som murermester i Holsted, men da hans store interesse var tegning og projektering af bygninger, blev mureruddannelsen suppleret med bygmesterkursus, blandt andet på Tegnehjælpens Bygmesterkursus i 1922. Disse kurser var blevet påbegyndt af arkitekt P.V. Jensen-Klint og blev nu videreført af arkitekt Harald Nielsen, leder af Tegnehjælpen. Kurserne, som strakte sig fra først i januar til midt i marts, var gratis og enhver bygningshåndværker kunne deltage. Undervisningen bestod i, at deltagerne under vejledning optegnede og detaljerede byggeopgaver efter eget valg. Ofte valgte de at arbejde med projekteringen af den kommende sæsons byggerier. Kurset blev på den måde praktisk arbejde under skolemæssige former.
I en del år virkede Henrik Johansen både som murermester og bygmester i Holsted, men i de sidste år af sit liv lagde han murskeen på hylden og helligede sig helt virksomheden som arkitekt. Henrik Johansens interesse for tegning betød også, at han i mange år var en skattet lærer i fagtegning ved Holsted Tekniske skole.
Henrik Johansen døde december 1948 i Holsted.

Byens huse
Henrik Johansen kom gennem sit virke til at præge Holsted By. Han sluttede sig tidligt til tankerne bag Bedre Byggeskik og deltog som nævnt i Tegnehjælpens Bygmesterkursus 1922. Her arbejdede han med projekteringen af ”Teknisk Skole” i Holsted, som må betegnes som et af hans fineste bygningsværker.

 

I Holsted Arkiv opbevares dette studie af den tekniske skole i Holsted.


Skolen er opført i røde teglsten med rødt tegltag. Det var Johansens kongstanke, at bygningen i sit ydre skulle afspejle den faglige dygtighed, som kunne erhverves i dens indre. De mange fine murede detaljer og dekorative elementer repræsenterer det gode håndværk og tidens interesse for den gamle jyske barokarkitektur. Over indgangsdøren anbragte han det mærke, der ses på titelbladet til foreningen ”Maalerens” udgivelser (hæfter med tegninger efter opmålinger af forbilledlige, ældre danske huse). Dermed sendte han også en skjult ’hilsen’ til arkitekterne bag ”Bedre Byggeskik”.

Efter opførelsen af Teknisk Skole fulgte en række bygninger i såvel Holsted by som Holsted Stationsby – eksempelvis:

Vejen Bank
   
Østergade 7, Karetmagerens hus
   
Skolen på Særmarksvej, som Henrik Johansen stod for opførelsen af i 1926
   

Landbrugets bygninger
Henrik Johansens hovedvirke kom med tiden til at ligge indenfor landbrugsbyggeriet. Det kom til at præge hans virke i de to sidste tiår af hans liv, og det førte til, at han kom til at arbejde som bygningskonsulent for De Jyske Landboforeninger.
Det var ingen tilfældighed, at han kom til at beskæftige sig med landbrugsbyggeri. Allerede i 1920 udgav Landsforeningen til Bedre Byggeskik bogen ”Danske Landbrugsbygninger. Praktiske Forslag og detailtegninger til Bygninger for Landbrug paa indtil 30 td. Land”, altså husmandsbrug. Bogen var tænkt som den første i en serie om moderne landbrugsbygninger i foreningens ånd.

Henrik  Johansens svoger,   Jens Martin Clausen  stod i  Inder  Bjerrum ved  Ribe  for opførelsen af den forbilledlige gård, "Første Bjerrum". 
Foto: Lizzi Thamdrup

I anledningen af udstillingen Bedre Byggeskik og meget, meget mere, Huse i den nye Vejen Kommune, har medlemmer af Vejen fotoklub lavet en billedserie, heriblandt Per Kjær som har fotograferet Bjergum mellem Vejen og Brørup. Klik her for at se billedserien

Lokalt blev tankerne om de moderne landbrugsbygningerne hurtig til realiteter. En af første til at gribe tankerne var Henrik Johansens svoger, bygmester Jens Martin Clausen i Ribe, som i 1922 stod for opførelse af gården ”Første Bjerrum” ved Ribe. Til udarbejdelsen af tegningerne fik han assistance hos ”Tegningshjælpen”.

Klik her for at se tegningerne, som de i 1922 blev trykt i foreningen Bedre Byggeskiks årsskrift.

Efter ejerens ønske og egnens skik opførtes gården i røde sten, hvidtede gesimser og tegltag. Da Henrik Johansen i 1929 fik til opgave at tegne gården ”Bjergum” for landbrugskonsulent Åke Nilsson, Ladelund Landbrugsskole, hentede han inspiration fra ”Første Bjerrum”, mange detaljer går igen, og de to stuehuse er meget lig hinanden, men med en afgørende forskel. Hvor ”Første Bjerrum” står i rød mur og falder ind i landskabet, lyser Bjergum op i landskabet med sin gule puds. Ligheden mellem de to gårde er til at forstå, når man tager i betragtning, at de to svogre tit sad den halve nat og snakkede om landbrugsbygninger.
 


 


 

På bryllupsbilledet  fra 1919 ses  Henrik Johansen  med  sin  svigerfamilie, der  blandt  andet  omfattede  kollegaen Jens Martin Clausen fra Ribe.  Fotografiet er taget udenfor svigerfaderen,  N. M.  Clausens  hus  ”Hytten”  i  Esbjerg. Fra venstre står: 1) Urmager Jens M. Clausen, Nørregade, 2)  Jens  Martin Clausen,  der  bl.a.  stod  for  opførelsen  af den fine gård  i  Bedre  Byggeskik,  ”Inder Bjerrum” ved Ribe,  3) Urmager Jens F. Clausen,  Nørregade,  4) Thyra Clausen, gift med nr. 2, 5) Bager Andreas Nielsen  og hans hustru, Clara,  6) Brudden,  Else  Clausen,  gift  Jensen, 7)  Købmand   Laurids  Jensen    8)  Brudgommen,  Thorvald  Jensen  fra Aalborg, 9) Dagmar Clausen, 10) Nicoline Johansen, Henrik Johansens hustru, 11) Niels  Henrik Clausen,  Henrik Johansens svigerfar,   12) Kirstine Clausen, gift Svendsen, 13) Fru Clausen, gift  med nr. 3, 14) - 16) Formodentlig  Thorvald  Jensens  bror,  Johannes  Jensen,  med hustru  og  datter (Kolding?), 17)  Henrik Johansen fra Holsted,   18) Svend Aage Johansen, Henrik Johansens søn.

Konkurrencerne 1934 og 1938
I årene op til 1930 undersøgte man i Foreningen af Jydske Landboforeninger muligheden for dels at øge interessen for bygningssagen dels at yde vejledning til byggeri af gode, sunde, billige, velindrettede og smukke landbrugsbygninger. Denne interesse førte i 1930 til nedsættelse af et Bygningsudvalg, som i marts 1934 udskrev en grundplanskonkurrence omfattende to ejendomsstørrelser:
A: brugsstørrelse 30-40 ha, kaldet større landbrug
B: brugsstørrelse 7-10 ha, kaldet mindre landbrug
Den vigtigste betingelse var en så god og hensigtsmæssigt placering som muligt af såvel de enkelte rum som af bygningerne i forhold til hinanden. Der skulle ved udarbejdelsen af forslaget tages hensyn til prisen (billig) og ejendommens helhedsindtryk. Der indkom 32 projekter for de større brug og 24 for de mindre brug. Tre blev præmieret i hver række og man besluttede samtidig at udgive de præmierede projekter sammen med yderlige 7 projekter for de større brug og 5 projekter for de mindre. Henrik Johansens projekt for et mindre brug blev ikke præmieret, men blev udvalgt til udgivelse.

Klik her for at læse fra Beretning 1934

Efterfølgende blev der fremstillet lystryk af de 18 publicerede projekter, som enten kunne lånes eller købes billigt. Interessen for at låne tegningerne var stor, hvorfor Bygningsudvalget under Foreningen af Jydske Landboforeninger udskrev en ny konkurrence i foråret 1938. Denne gang blev der indleveret 21 projekter til de større brug og 13 til de mindre brug. Fem projekter i hver kategori blev præmieret. Denne gang vandt Henrik Johansen 1. præmien for sit projekt til en større gård. Som udgangspunkt for projektet havde han taget gården Bjergum, som han havde tegnet i 1929.

Læs mere

Vejledningen i Bygningskonkurrencen, 1938

Johansens projekt og Dommerudvalgets bemærkninger, 1938

Clausens projekt, 1938


Klik her for at bladre i Henrik Johansens bog fra 1946: "Tegninger og Beskrivelser vedrørende Landbrugsbygninger fra 10 - 60 ha."

 


 

Skulle nogen ligge inde med arkitekturtegninger af Henrik Johansen, have kendskab til hvilke  huse han har udført,  fotos eller andre oplysninger,  modtages de med tak!

 

 

Tilbage