Kronologisk punktbiografi


Af Teresa Nielsen, museumsleder


”Jeg slipper aldrig mit Arbejde førend jeg tror
at have ydet det bedste som jeg formaar.
Jeg har haft mange Elever, og jeg glæder
mig altid meget over de Unges Arbejder,
selv de meget moderne, naar jeg finder Alvor og
ærlig Stræben deri.”


1860, den 13. juli fødtes Axel Hou i St. Kongensgade i København. Han var søn af skræddermester Sigvard Hou og Eline Dorotea Jensen. Han gik på Vejsenhusskolen, hvorfra han blev assistent på kontor hos grosserer F. Hee. I ungdomsårene var både Hee og Vilhelm Lotz en slags mæcener for Hou. Om de unge år erindrede Hou i Aftenbladet, juli 1945: ”Min far døde, da jeg var meget lille, og jeg kom til at gå i Vajsenhusets skole sammen med min ældre bror. Engang imellem kom der mennesker og spurgte efter børnene. Har de ikke en, der kan tegne, blev der spurgt. Jo, det kan ’lille Hou’, svarede læreren. Og så var jeg nær kommet i guldsmedelære. Men min Mor ville ikke have det. Guldsmede sidder for meget indendørs og skraber i guldet, sagde hun. Det var ikke noget for mig. Så kom der en arkitekt, han spurgte også, om der ikke var en, der kunne tegne. Det kunne ’lille Hou’, og så kom ’lille Hou’ på Teknisk Skole. Men der blev ikke nogen arkitekt af ham. For det firma, som arkitekten arbejde for, gik fallit, og så kom Hou tilbage til Vajsenhuset. Så en skønne dag kom der en ung mand og spurgte, om der var en dreng, der kunne regne. Jo, det kunne ’lille Hou’ da også, og så blev jeg sat på kontorstol i et stort materialfirma. Men der opdagede ejeren, at jeg altid løb mellem flaskerne, og så skulle jeg være apoteker og blev sendt til Lemvig, hvor jeg kom i lære. Og jeg blev også cand. pharm., for jeg syntes ikke, at jeg kunne slippe det, før jeg havde taget min eksamen. Så ville man bare have sagt, at det var, fordi der ikke var tømmer i mig. Men hele tiden havde jeg tegnet og malet, hele tiden havde jeg villet være maler, bare uden rigtig at vide det.”

1875-79 var Hou ”discipel” på Lemvig Apotek, tog så medhjælper eksamen i Ringkøbing. Han var efterfølgende medhjælper på Hørsholm og Frederiksberg Apotek samt vikar på Nørrebros Apotek. Hou blev i januar 1884 ”Candidat med Laudabilis”.

1884-85 var Hou laborant på Østerbros Apotek. Nogle af sine fridage brugte han hos N.C. Overgaard, der forberedte Hou til optagelse på Kunstakademiet. I et interview fra 1943 huskede Hou, at ”især var Nattevagterne gode til det”. Og i et brev har han uddybet: ”Perspektiv tegnede jeg naar jeg havde Nattevagt paa Apotheket.”

1885-1888 gik Hou på Kunstakademiet, hvor han blev optaget januar 1885 og fik afgangsbevis januar 1888. Dér mødte han billedhugger Niels Hansen Jacobsen, der var elev


1 Anført af Axel Hou i hans udfyldelse af spørgeskemaet til 3. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon.
2 I interview i Berlingske Tidende den 29.10.1943 under overskriften ”Det klæder Menneskene at faa Vinger” erindrede Hou også, at hans ældste portræt var fra 1884 og forestillede apoteker Schiellerup.


på Akademiet fra okt. 1884 til han tog afgang i januar 1888. I et fødselsdagsbrev af 8. sept. 1931 til Hansen Jacobsen skrev Axel Hou: ”Jeg mindes dig saa tydeligt fra den Gang, da vi tegnede efter Gipsafstøbinger hos Vermehren paa Akademiet. Du lignede ikke de andre Elever, og det var ikke alene fordi du var i Soldateruniform. Jeg husker, at Vermehren syntes svært godt om dine Tegninger, og en Aften sagde han, at du vistnok skulde være Maler – ”

1886 debuterede Hou på Forårsudstillingen på Charlottenborg, hvor han udstillede årligt frem til 1891 og igen fra 1893-1946. Debutarbejdet var maleriet En Mand med en Snaps, katalog nr. 175. Dertil viste han som katalog nr. 489: Herreportræt. Brystbillede. Pastel.

1887 synes at være den tidligste datering på et grafisk arbejde af Axel Hou. Fra det år kendes både et naturalistisk strandstudie samt et portræt af en gammel kone. På Charlottenborg udstillede han to pasteller (katalog nr. 488-489), et herre og et dameportræt som brystbilleder.

1888 var Hou repræsenteret på Den store Nordiske Kunstudstilling i København. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 368 et barneportræt i pastel.

1888-89 assisterede Hou maleren Carl Bloch med dennes store maleri til Universitetets festsal, København, Peter Schummacher læser for Frederik III. ”Jeg tegnede det op paa Væggen og anlagde det efter Blochs mindre Forarbejder.” På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 174 maleriet Kristus, som prædiker fra Fiskerbaaden.

1888-1891 varetog Hou den opgave, som N.C. Overgaard havde haft med at ”forberede unge Mennesker til Academiet”. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 201 Portræt af en lille Pige.

1889 fulgtes Hou med sin gode ven Vilhelm Lotz på en tre måneder lang rejse til Dresden, Berlin, Nürnberg, München, Schweiz og med et par ugers afstikker til Paris, ”hvor vi saa Verdensudstillingen og særlig dens Kunstafdeling”. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 183 Dameportræt, der angives at have tilhørt Hr. Proprietær W. Rønne-Lotz, Nakskov. Denne var Hous mæcen i de unge år.

1890 udførte Hou et grafisk blad af et strandparti med træer. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 184 En ung Pige. I tillægget står som nr. 693 Min Moders Portræt. Som gave modtog Vejen Kunstmuseum i år 2000 Hous landskabsmaleri Aaen mellem Knudsö og Ravnsø, der er dateret 1890, inv. VKV 1265.

1891 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, et herre- og et dameportræt (katalog nr. 200-201). I adresselisten står han som værende ”for Tiden i Paris”. Der var han taget til i januar på et ophold, der kom til at vare til september 1892 takket være økonomisk støtte fra Vilhelm Lotz. Om turen erindrede Hou mange år senere: ”I Paris malede jeg Modelstudier hos Raphaël Collin i de to rare Aar jeg var dernede”. I privateje kendes et maleri fra 1891 af en flok kalve i en stald. I løbet af sommeren var Hou i Pont Aven, som det fremgår af maleriet


3Anført af Axel Hou i hans udfyldelse af spørgeskemaet til 3. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon.
4 I interview i Berlingske Tidende den 29.10.1943 under overskriften ”Det klæder Menneskene at faa Vinger”.


Skovskrænt ved Pont Aven, Bretagne, som Vejen Kunstmuseum i 2001 erhvervede fra privateje, inv. VKV 1363.

1892 var Hou fortsat i Paris, hvor han udførte maleriet Rabbi, hvor går du hen samt det store portræt af Niels Hansen Jacobsen i sit atelier - læs mere om det i teksten om Hous portrætter af billedhuggeren.

1892-1905 var Hou lærer ved Teknisk Skole, København.

1893 var Hou repræsenteret på Forårsudstillingen, Charlottenborg. Ifølge kataloget var hans adresse på daværende tidspunkt Dannebrosgade 6. Som katalog nr. 193 viste Hou Susanne, 194 Portrait af N. H. Jacobsen samt nr. 195 og 196, der begge var En Kat. Ifølge kataloget tilkendtes Hou Kunstakademiets lille guldmedalje for Susanne. Maleriet var også årsag til at Hou modtog Det Eibeschützske Legats præmie, der tildeltes for et arbejde med emne fra Det gamle Testamente. Maleriet tilhører Fuglsang Kunstmuseum. I Chicago var Hou repræsenteret på Verdensudstillingen med maleriet Rabbi, hvor går du hen. I en julehilsen angav Hou, at han var flyttet til Østerbrogade 7. Kirkeopgave: Et malet portræt af stiftsprovst H. F. Helveg til Købelev Kirke (Lolland). Billedet har en tidstypisk udskåret træramme med dekoration og tekst. Det følgende år udførte Hou et raderet portræt af Helveg.

1894 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 205 Portrait af Hr. Stiftsprovst Helweg (hænger i Købelev Kirke), 206 Moses udsættes i Nilen af sin Moder, 2. Mosebog, kap. 2-3. I katalogtillægget er anført nr. 545, Barneportrait, der tilhørte fru Andresen i Fredericia. Hou tildeltes stipendiemidler fra Kunstakademiet. Samme år var han 3 måneder i Norge; Oldendalen, Bergen, Vossevangen og Nordfjord. Han boede sammen med Henrik Jespersen ved Brixdalsbræen.

1895 tildeltes Hou Landskabsmaler Asmus Kaufmann og Hustrus Legat, der sammen med midler fra Kunstakademiet finansierede hans ½ års rejse til Italien – Verona, Venedig, Firenze, Orvieto, Sienna, Rom, Napoli, Pompei, Assisi, Perugie. Samme år udførte Hou Sisyphos, der tilhører Randers Kunstmuseum. Det var udstillet på Forårsudstillingen, Charlottenborg, som katalog nr. 95. Ved sin dåb den 13. april fik Ebba Rønne-Lotz af Hou et bæger i sølv med en frise af blomster (privateje).

1896 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 161 Foraar i de Blindes Have samt 162 Portræt. Tilhører Hr. Grosserer F. Hee. Et landskabsstudie fra Olevano Romano er dateret 1896, og samme årstal findes på et landskab fra Monte Scalambra, Sabinerbjergene – enten strakte Italiensrejsen sig hen overårsskiftet - eller måske blev malerierne siden gjort færdige i atelieret.

1897 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 169 En lille By i Sabinerbjergene. Meget tidlig Morgen og 170 Landskab i Sabinerbjergene. Sildig


5 Kan det tænkes, at Axel Hou har været på besøg hos den norske maler, Lars Osa (1860-1958 – død i Voss), der i Paris udførte et kultegnet portrætstudie af Niels Hansen Jacobsen?
6 Der er stor uenigheden om perioden for Norgesrejsen. I nogle kataloger dateres landskab fra Oldendalen og Brixdalsbræ til 1894 (Hous visning hos Foreningen af 18. nov. den 2.-21.11.1943) andre steder anføres 1891. Ifølge Weilbach skulle Hou og Jepsersen have været af sted i 1893!

Eftermiddag samt som katalog nr. 567 et portræt.

1898 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 192 Ænder og Kalkuner. Samme år udført Hou et maleri af en ko (privateje).

1899 var Hou på tur til Paris. Den 17.-18.-19. juli står der på et portræt, han har tegnet af Hansen Jacobsen (i brev af 8.9.1931 til modellen fremgår det, at Hou forærede billedhuggeren tegningen i anledning af dennes 70-års fødselsdag). Årstallet 1899 ses på hans naturalistiske, raderede portræt af tegneren og maleren Jens Lund, der kvitterede ved på samme plade i akvatinte at udføre en af sine karakteristiske arabesker signeret JL. 1899 er et af de år, hvor Hou har været særlig flittig som grafiker. Af produktionen kendes ind til videre: 1) Portræt af Jens Lund, 2) Portræt af Hansen Jacobsen - læs mere om det i artiklen om Hous portrætter af billedhuggeren, 3) Portræt af en ung kvinde (muligvis Hansen Jacobsens hustru), 4) Billedhugger C.J. Bonnesen, 5) H.F. Ewald, 6) Tyr på en mark, 7) En høstmand, 8) En italienerinde med sit barn, 9) Menukort til festligt selskab med kolleger fra Teknisk Skole. Værkerne kan alle ses i dette hjemmesideafsnits database over Axel Hous grafik.

1900 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 184 En ung Pige samt ifølge tillægget kataloget nr. 693 Min Moders Portrait. For det sidstnævnte maleri tildeltes Hou Eckersbergmedaljen.

1901 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 189 Dameportræt, der tilhørte Tømmermester Arboe.

1902 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, portrættet af Vilh. Petersen (katalog nr. 185) samt et herre- og et dameportræt begge tilhørende Hr. Købmand C. Baagøe, Svendborg (katalog nr. 186-187). Hous portræt af arkitekten Vilhelm Petersen (1830-1913) blev på bestilling udført til kunstnerportrætsamlingen på Charlottenborgs trappeopgang, nu på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Hou løste opgaven ved at gengive arkitekten siddende ved bordet med en blyant på en grundplan. På væggen bag ham ses i glas og ramme en italiensk kirkefacade - en henvisning til hans projekter fra 1862 og 1864 til en facade til Santa Maria dei Fiore i Firenze. Kirkeopgave: LAD DE SMAA BØRN KOMME TIL MIG står der under Hous alterbillede til Bangsbostrand Kirke. Maleriet blev vist på Forårsudstillingen 1903. Kirken stod færdig i 1902 og er tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming, som Hou flere gange arbejde sammen med. Varming var fætter til arkitekt Martin Nyrop, der opførte Københavns Rådhus. Hou har formodentlig lært Varming at kende gennem de to arkitekter Johannes Magdahl-Nielsen og Thorvald Jørgensen, der var hans kommende hustrus svogre.

1903 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, et barneportræt tilhørende greve Moltke-Huitfeldt på Glorup (katalog nr. 189), En ung Dame (katalog nr. 190) samt Jesus tager Børnene i Favn, hans alterbillede til Bangsbostrand Kirke. Hou deltog på Selskabet for Dekorativ Kunsts udstilling ved Nicolai Taarn (1. februar -15. marts) katalog 127-129 en serie Minderuder, der ifølge kataloget tilhørte Hr. Dr. Barfoed, Svendborg. Nr. 130 var en akvarel af Ryegaard. Den tilhørte Hous svoger, arkitekten Magdahl-Nielsen. I dagspressen stod han krediteret med: ”nogle smaa Mindetavler i farvet Glas og en stemningsfuld Akvarel af en Herregaard.” Den 29. maj giftede Hou sig med Maria (Miska) Jørgensen (1872-1949). Hun var datter af købmand Rolf Hans Valdemar Jørgensen og hustru Anna Birgitte Laura Treschow. De fik sønnen Jørgen og datteren Bitten. Hous hustru var søster til arkitekten Thorvald Jørgensen, der tegnede det nuværende Christiansborg Slot. Til byggeriet udførte Hou tegninger til fire smedejernsgitre til Dronningeporten og to til den store spisesal. Blandt øvrige samarbejder kan nævnes Th. Jørgensens Mariendalskirke, hvortil Hou udførte glasmalerier samt forlæg til altertæppe samt Th. Jørgensens Brorsonskirke på Nørrebro, som Hou også forsynede med glasmalerier. Hous hustrus havde en anden søster, der var gift med arkitekten Johannes Magdahl-Nielsen. Se lidt om Hous samarbejde med denne under denne biografis år 1910 samt i afsnittet DEKO om Hous dekorative opgaver.

1904 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, fire portrætter: 221 Etatsråd Moresco, 222 Oberst, baron Güldencrone, 223 Tage Fussing samt 224 Hanna Mourier, Odense. Katalog nr. 225 var Sommeraften. Motiv fra Birkerød. I kataloget er Hous adresse nu ændret fra Østerbrogade 7 til Ndr. Frihavnsvej 58. På Det kgl. Bibliotek er der i Håndskriftssamlingen et brev betegnet Nordre Frihavnsvej 58, 4. Det er dateret 10. december og forsøgsvis 1902, men nok snarere 1904, hvor Hou er flyttet. Det lyder: ”Höjstærede Hr. Edgar Collin! / Som Svar paa Deres ærede Forespørgsel angaaende de Tegninger, som jeg har gjort som Forarbejder til Hr. Etatsraad Morescos Portræt, kan jeg i Øjeblikket kun meddele Dem, at jeg i Reglen selv opbevarer disse Tegninger til Portrætter, og, at jeg i dette Tilfælde har lovet, at jeg, dersom jeg en Gang i Tiden skiller mig af med dem, vil lade Fru Carl Moresco have Forret til dem. Jeg gjorde til dette Portræt 4 Tegninger, men kun den ene duer, de tre andre ere saa slette, at de gaa i Papirkurven en skönne Dag. / Med megen Agtelse / Deres ærbödigst / Axel Hou” De første af Hous bogillustrationsopgaver ser ud til at være fra 1904. Hou illustrerer tre forskellige bøger: Astrid Ehrencron-Müllers Lille Fru Elsebeth – Et Requiem samt Børge Janssens Prinsessens Kammerherre og Jomfruen af Lucca – læs mere om Hous arbejde med bøger i afsnittet BØGER. På Det kgl. Bibliotek er der i Håndskriftssamlingen et brev betegnet Nordre Frihavnsvej 58, 4., 4.2.1904: ”Hr. Professor Carl Thomsen! / Hjærtelig Tak for den kærkomne Meddelelse angaaende Skizzen til Altertavlen. Siden jeg sidst talte med Hr. Professoren har jeg tænkt meget paa Deres gode Raad med Hensyn til Nicodemus’ Stilling, og jeg tror nu sikkert, at det vil faa en gavnlig Indflydelse paa Resultatet. / Med venlig Hilsen / Deres ærbödigst / Axel Hou” Kirkeopgave: Til altertavlen i Gåser kirke leverede Hou et maleri af Nikodemus i natlig samtale med Jesus. Det er dateret 1904, og blev leveret lidt efter kirkens indvielse den 29. november 1903. Kirken er tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming, som Hou flere gange arbejde sammen med.

1905 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 216 Kristus og Nikodemus. Kul og Akvarel. Forarbejde til Alterbilledet i Gaaser Kirke, 217 Dameportræt. Tilh. Kammerherreinde Skeel. Birkelse, 218 Laden paa Marken. 1905 ser ud til at være


7 Politiken 3. februar 1903

dateringen på et stort Lovsangsbillede til Indre Missions Betesda på Isreals Plads i København, nedtaget omkring 2000-2002 - et forarbejde hænger på Vejen Kunstmuseum.

1906 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 208 Kristus og Nikodemus. Tilh. Ingeniør Poul Larsen (som Hou siden lavede gravsted for, se 1931), 209 Petri Taarn samt 680 Portræt af Billedhuggeren Niels Hansen-Jacobsen, Lampelys – læs mere om det i teksten om Hous portrætter af billedhuggeren. Kirkeopgave: Altertavle til Vinderup Kirke med motivet Kristus på korset. Kirken blev indviet den 4. februar 1906 og er tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming, som Hou flere gange arbejde sammen med.

1907 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 204 Portrætgruppe, 205 Marmorkirken, 206 Nicolai Taarn. Kirkeopgave: Alterbilledet Peters Fiskedræt til Mariager Kirke.

1908 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 237 Svend. Tilh. Ingeniør Jarl, 238 Portræt af Kammersanger Cornelius. Lampelys, samt 779 En ung Dame. Af Charlottenborg kataloget fremgår det, at Hous adresse er Filippavej 8, hvor han boede i den øverste atelierlejlighed frem til omkring 1942, da han fik en lejlighed i Kunstnerhjemmet i Gothersgade. For naboen på Filippavej 5, murermester C. Licht, udførte Hou et ex libris. Det fremgår endvidere af udstillingskataloger, at denne ejede en del malerier af Hou. Kirkeopgave: Altertavle til Vejgaard Kirke. Den blev indviet 1904 og er tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming, som Hou flere gange arbejde sammen med.

1908-21 var Hou lærer i plantegning for de botanikstuderende ved Københavns Universitet. I 1943 erindrede han: ”Gartneren bragte alle de blomster, vi skulle tegne, og da mine timer var om lørdagen, blev denne embedsbuket min kones søndagsblomster. Når jeg så havde tid søndag eftermiddag, malede jeg dem. Derfor har jeg så mange blomstermalerier på samvittigheden, og holder så meget af blomster.”

1909 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 202 Nikolaj Taarn, 203 Ung Pige. Profil samt 727 Børneportræt. På Landsudstillingen i Århus var Axel Hou repræsenteret med nogle dekorative arbejder i smedejern samt bøger (stempler og forsatspapir). I grafikafdelingen viste han som nr. 3317 N. Hansen Jacobsen samt 3318 Dameportræt.

1910 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 213 Ellen. Tilh. Sagfører Jørgensen. Helsingør, 214 Portræt af Direktør, Dr. Phil. Gram, og i tillægget 750 Portræt af Amtmand, Kammerherre Hoppe samt 751 Tulipaner. Hou var blandt de mange udstillere på den store danske udstilling på det kgl. kunstindustrimuseum i Berlin. 1910 blev springvandet på Vandkunsten i København indviet. Opgaven havde været i gang siden 1907, og Hou løste den sammen med arkitekt Johannes Magdahl-Nielsen, der var gift


8 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 149: Lovsang, Forarbejde til Billedet i Betesda. (1905).
9 Årstallet for flytningen er fastlagt efter det år, hvor hans adresse i Charlottenborg katalogerne for første gang er angivet som Gothersgade.
10 Interview i Berlingske Tidende den 29.10.1943 med titlen ”Det klæder Menneskene at faa Vinger”.


med Hous hustrus søster. Hou har modelleret midterpartiet med de fire fiskehoveder. Læs meget mere om det projekt i afsnittet DEKO, der handler om Hous dekorative opgaver. Kirkeopgaver: Alterbilledet, Kristus og Nikodemus (med billedhugger Hansen Jacobsen som model til Nikodemus), til Skt. Olai Kirke i Hjørring. 2) Til Harboøre Kirke afleverede Hou et alterbillede med samme motivet, som han havde udført til Bangsbostrand Kirke, Kristus velsigner børnene. En skitse satte han det år på sin raderede julehilsen.

1911 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 209 Børn ved Vinduet samt i tillægget katalog nr. 719 I Tegnetimen. Hou og hans hustru var på kort visit (9.-12. september) hos Valdemar og Marie Rønne-Lotz på Skönbäck, Skurup, Skåne.

1912 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 243 Udsigt over Salten Langsø, 244 Jydsk Bondegaard. Sommeraften. Ifølge kataloget tilhørte begge malerier ingeniør Poul Larsen. I tillægget er anført nr. 795 Grethe. Tilh. Vekselerer Springborg.

1913 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 222 Udsigt over Haverne ved St. Jørgens Sø. Efteraar (udsigten fra Hous ateliervindue på Filippavej), 223 Frugtbillede, 224 Luthspillende Engel. Hou og hans familie var på besøg hos Valdemar og Marie Rønne-Lotz på Skönbäck, Skurup, Skåne, 9.-24. maj.

1914 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 237 Lille Pige med Blomster. Et af Forarbejderne til Alterbilledet i Simeonskirken. Kul og Akvarel. H. 89, B. 58. Samme år var Hou repræsenteret på Den Baltiske Udstilling i Malmö. Desværre fremgår det ikke af kataloget, hvad han udstillede. Kirkeopgave: Altertavle til Simeonskirken på Nørrebro.

1915 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 229 Lovsang. Forarbejde til Frescomaleri. H. 65 B. 121, 230 Portræt. H. 54 B 45.

1916 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 202 Portræt. Kul og Akvarel. H. 51, B. 36. Tilh. Architekt Magdahl-Nielsen, 203 Portræt af Skolebestyrer H. Gregersen. H. 84 B. 67, 204 Den gode Hyrde. Forarbejde til Alterbilledet i Sindssygehospi-talets Kirke i Nykjøbing S. H. 87 B. 90. Hou var på rejse til Sverige. Kirkeopgave: Dåbsfad i sølv til Herning Kirke, som Hou har skrevet er: ”udført af Georg Jensen efter min Tegning og under mit Tilsyn”.

1917 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 247 Herreportræt. H. 100 B. 85. Tilh. Fru T, 248 Petri Kirke. H. 113 B. 88, 249 Vinterbillede. Udsigt over Haverne ved St. Jørgens Sø. H. 67 B. 83. Kirkeopgave: Glasmalerier til Skjern kirke.

1918 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 225 Portræt af Generalkonsul Wessel. H. 95 B. 83, 206 Portræt af Fabrikant Bjørnbak. H. 100 B. 106.


11 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 148: Jesus velsigner Børnene, Forarbejde til Alterbilledet i Simeonskirken. (1902). Dateringen er sær, for kirken blev først opført i 1914. Den færdige altertavle viser Jesus blandt Nørrebros børn og rygende fabriksskorstene.

Tilh. Fru F. Bjørnbak, 227 Ved Klaveret. H. 68 B. 87. Samme år var Hou atter på tur til Sverige.

1919 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 247. Moder og Søn. H. 88 B. 74. Tilh. Violinbygger O. Hjorth, 248 Barneportræt. H. 90 B. 78. Tilh. Grosserer F. Koefoed, 249. Violoncel. H. 53 B. 47.

1920 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 272 Thomas Kingo i Slangerup. H. 58 B. 71. Nu rinder Solen op af Østerlide, 273 Dameportræt. H. 85 B. 67. Tilh. Fabrikant Filtenborg, 274 Bodil. H. 57 B.44. Tilh. Forfatteren Børge Janssen. Som katalog nr. 879 viste Chr. Christensen Søren Kirkegaard: Forførerens Dagbog. Trykt paa haandgjort Papir. Indledning af Dr. phil. Hans Brix. Dekorationer af Axel Hou. 1920 tryktes Paradisets Blomster - prosadigte i kinesisk stil af Aage Matthison-Hansen.

1921 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 255 Portræt af Etatsraad A. Sørensen. H. 72 B. 58. Tilh. Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, 256 Portræt. H. 59 B. 49. 257. Portrætstudie. Hel Figur. H. 57 B. 44.

1922 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 270 Christus og Peter paa Søen. Alterbillede til Herrup Kirke. H. 130 B. 95, 271 Dameportræt. H. 68 B. 54, 272 Fredensborg. H. 59 B. 49, 273 Roser. H. 48 B. 39. På Charlottenborg Efterårsudstilling viste Hou som katalog nr. 187 En ung Pige, nr. 188 Roser, nr. 189 Tulipaner, nr. 190 Roser, nr. 191 Petri Kirke og nr. 192 Kopi efter fransk Gobelin. Det fremgår af Den frie Udstillings salgsprotokol for 1922, at Hou for 30 kr. erhvervede en Niels Hansen Jacobsen krukke. De lå i prislejet 30-150 kr. og 250 kr. for en skål. Samme år solgte Hansen Jacobsen tre værker til ingeniør Poul Larsen, til hvem Hou i 1931 udførte familiegravsted. Kirkeopgave: Altertavle til Herrup Kirke. Den blev indviet den 27. august 1922 og er tegnet af arkitekt Kristoffer Nyrop Varming, som Hou flere gange arbejde sammen med.

1923 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 223 Herreportræt. H. 72 B. 59.Tilh. Creditkassen for Landejendomme i Østifterne, 224 Roser og Caprifolier. H. 49 B. 42, 225 Ung Pige med Straahat. H. 47 B. 38, 226 Druer og Æbler. H. 43, B. 53, 227 Druer og Æbler. H. 44, B. 55.

1924 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 277. Musik. H. 88 B. 112. 278 Portræt af en ung Dame. H. 56 B. 45, 279 Portræt af en ung Dame. H. 56 B. 45 – begge tilhørte fabrikant Petri, 280 Portræt af en ung Mand. H. 41 B. 32, Tilh. Architekt Johan Nielsen, 281 Lyserøde Roser i blaa Kande. H. 65 B. 59.

1925 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 206 Portræt af en Dreng. H. 52 B. 44. Tilh. Overlæge Køster, Næstved, 207 Dameportræt. H. 126, B. 92. Tilh. Grosserer A. W. Kirkebye, 208 Herreportræt. H. 106 B. 80. Tilh. Fru A. Tafdrup. Hou rejste i et par måneder til Frankrig for at studere glasmalerier i Paris, Chartres, Poiters og Strasbourg. I anledning af Verdensudstillingen var han i Paris. Hou tildeltes en sølvmedalje for nogle tekstilarbejder, som han udstillede. Kirkeopgave: Glasmalerier til Mariendalskirken, der var tegnet af Hous hustrus svoger, arkitekt Thorvald Jørgensen.

1926 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 243 Barneportræt. H. 55 B. 41. Tilh. Grosserer H. Tang, 244 Portrætbillede. H. 143 B. 106. Tilh. Forfatterinden Fru H. Herlov-Hansen. Dertil udstillede Hou studier efter franske glasmalerier fra det 12. og 13. århundrede: 801 Notre-Dame de la belle Verriére. Chartres. H. 51 B. 21, 802 Gamaliel. Paris. H. 24 B. 22, 803 Martyr. Paris. H. 23 B. 23.

1927 dateres Hous portræt Kunstneren og hans Hustru, der tilhører Fuglsang Kunstmuseum. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 257 et portræt, der tilhørte Vajsenhuset, nr. 258: Portrætgruppe. Spejlbillede og nr. 259: En ung Pige. Lampelys.

1928 var Hou på sølvbryllupsrejse til Italien, hvor ægteparret bl.a. gjorde ophold i München, Verona, Padova, Venedig, Bologna, Rom, Assisi, Firenze, Milano og Luzern. Undervejs gjorde han bl.a. studier af rytterstatuer, der senere tryktes som grafiske blade. 19. marts 1928 daterede Hou sit portræt af operasanger Max Müller. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 200: Portræt af Justitsraad Suenson, tilhørende Creditkassen for Landejensomme i Østifterne, 201 Portræt af Forlagsboghandler Hagerup, 202 Student, tilhører Trafikbestyrer R. Haarløv og 203 Rytterstatuen paa Amalienborg. Radering.

1929 var Hou blandt de mange kunstnere, der var repræsenteret på Det danske Kunststævne i Forum, København. På Forårsudstillingen på Charlottenborg viste Hou som katalog nr. 188 Markus Aurelius. Rytterstauen paa Kapitol i Rom, 189 Parti fra Florens, 190 Roser i Terrin, 191 Portrætstudie, 192 Donatellos Rytterstatue af Gattamelata i Padova. Radering, 193 Ramme med Portrætraderinger og 194 Rytterstatuen paa Scaligernes Monument i Verona. Radering.

1930 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 175 Frederiksborg. Morgensol. H. 76 B. 95, 176 Portræt. H. 55 B. 44. Tilh. Ritmester Rosenstand, 177 Frederiks-borg. Det gamle Taarn. H. 57 B. 62, 178 Marcus Aurelius. Radering. Kirkeopgave: Glasmalerier (stadig in situ) og en loftsfresco (overdækket 1960) til Garnisons Kirke, Sct. Annæ Plads i København.

1931 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 192 Jakob. Glasmaleri. Førstefødselsretten, Velsignelsen, Drømmen, Kampen med Englen, Mødet med Esau. 160x180. Tilh. Snedkermester Anton Kjær. Glasset brændt og samlet i Bly hos Carl Møllers Eftf. 193 Tulipaner. 52x44, 194 Portræt. 56x48. Tilh. Frk. Else Magdahl, 195 Bebudelsen. Radering. 12x16. På Charlottenborg Efterårsudstilling viste Hou som katalog nr. 139 Portræt af Stiftprovst Helweg, nr. 140 Portræt af Provst Thorlacius, 141 Min Moder, 142 Portrætbillede. Mor og Barn, 143 Portrætprofil, 144 Portræt. Hel Figur, 145 Dameportræt –


12 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 196: Skitse til Glasmalerierne i Mariendalskirken (1925). 13 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 198-200 en række rytterstudier – det første efter Uccello, det andet efter Gattamellata i Padua og den tredje efter Colleoni i Venedig.

tilhører Architekt Kgl. Bygningsinspektør Magdahl-Nielsen, 146 Portræt, 147 Portræt af en ung Pige, Lampelys, 148 Portræt af en ung Pige i hvid Kjole, 149 Portrætskitse af Arkitekt Vilh. Petersen, 150 Portrætskitse af Skolebestyrer H. Gregersen, 151 Portrætskitse, 152 Portrætskitse, 153 Udsigt over Sankt Jørgens Sø, 154 Ung Pige med Staahat, 155 Portrætskitse, 156 Petri Grønnegaard. 1931 udstillede Hou sammen med Grafisk Kunstnersamfund, og i bogen om Hans Nikolaj Hansens raderinger tryktes Hous tekst om kunsten at radere. (Klik her for at læse teksten) Hou modellerede låge til sin gode ven, ingeniør Poul Larsens familiegravsted, Vestre Kirkegård, hvor han også tegnede gravstenen – læs mere i artiklen om Hous dekorative arbejder. Kirkeopgave: Malet portræt af stiftsprovst J.A.P. Thorlacius, Købelev Kirke.

1932 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 206 Vinterbillede. Holmens Kirke. 72x96, 207 Portræt. 64x47. Tilh. kgl. Bygningsinspektør Magdahl-Nielsen (Hous svoger).

1933 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 144 Portræt af Brocestøber Rasmussen. 90 x 68. Tilhører Gørtlerlauget. 145 St. Jørgens Sø tømmes, 58 x 71 cm. 146 Udsigt over St. Jørgens Sø, Nat, 52 x 76 cm. 147 Portræt, 24 x 19 cm. 148 Hyrdernes Tilbedelse, 12 x 16 cm. 149 Julenat. Hyrderne paa Marken. Radering, 12 x 16 cm.

1934 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 186 Kristi Opstandelse, 150 x 118 cm. 187 Dameportræt, 82 x 69 cm, tilh. Direktør Skibsted. 188 Dameportræt, 89 x 76 cm, tilh. Direktør Sander. 189 Kongernes Tilbedelse. Radering. 12 x 16 cm. Kirkeopgave: Altertavle til Lindholm Kirke.

1935 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 194 Portræt af L. P. Hansen fra Vejle, 62 x 53. 195 Bodil. Barneportræt, 63 x 52. 196 Aftentur paa Svineryggen, 90 x 87 cm. 197 Josephs Drøm. Radering, 12 x 16 cm.

1936 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 167 Dameportræt, 95 x 75 cm. 168 Kronborg, 91 x 121 cm. 169 Vor Frelser Kirke, 67 x 60 cm. 170 Blomster i hvid vase, 46 x 40 cm. 171 Blomster i blaa Kande, 52 x 45 cm. 172 Skattens Mønt og Flugten til Egypten, Raderinger. 173 Sort Kat, 24 x 19 cm. 174 Charlottenborghaven, Tørnaalsradering, 28 x 33 cm. 175 Høstmanden hvæsser sin Le, Tørnaalsradering, 23 x 18 cm. På Charlottenborgs efterårsudstilling var han særlig fyldigt repræsenteret med malerier: 150 Moder og Baarn paa Havetrappen, 151 Ung Pige, 152 Skolebestyrer Gregersen, 153 Fabrikant Bjørnbak, 154 Bronzestøber Rasmussen, tilhørte Gørtlerlauget, 155 Farver L. P. Hansen fra Vejle, tilhørte Fru Seifert-Sørensen, 156 Fabrikant Carl H. Sørensen, tilhørte Frimurerlogen i Århus, 157 Barneportræt, tilhørte Trafikbestyrer Haarløv, 158 Barneportræt, tilhørte ingeniør P. Fussing, 159 Barneportræt, tilhørte Grosserer Brix-Jørgensen, 160 Skitse til Alterbillede i Simeonskirken, 161 Kristi Opstandelse, Forarbejde til Alterbilledet i Hjadstrup Kirke, 162 Kristi Opstandelse. Forarbejde til Alterbilledet i Lindholm Kirke ved Nørresundby, 163 Getsemane, 164 Min Hustru, 15 Marcus Aurelius. Rom, 166 Kopi efter Paolo Uccellos Skitse. Dertil viste Hou 10 raderinger: 167 Stiftprovst Helweg. Hoved, 168 Stiftprovst Helweg


14 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 163: Kristi Opstandelse, Forarb. til Alterbilledet i Lindholm Kirke, Nørresundby (1934).

i Ornat, samt fire Studier, 169 Billedhugger Hansen-Jacobsen, 170 Amtsforvalter Axel Holck, 171 Florentinerinden, 172 Doktor Thomas Barfoed, 173 Frederik V. Rytterstatuen paa Amalienborg, 174 Gattamalata. Rytterstatuen i Padua, 175 Marcus Aurelius. Rytterstatuen paa Kapitol i Rom, 176 Selvportræt. Slutteligt viste Hou syv tegninger, katalog nr. 177-183): 177 Mor med Symaskinen, 178 Mor. Hoved, 179 Skitse til min Mors Portræt, 180 Min Hustru, 181 Billedhugger Hansen-Jacobsen. Skitse til Portræt, 182 Dameportræt, tilhørte kgl. Bygningsinspektør Magdahl-Nielsen, 183 Maleren Jens Lund. Hoved.

1937 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 178 Dameportræt, 75 x 61 cm, tilh. Forlagsboghandler Hagerup. 179 Herreportræt, 83 x 67 cm, tilh. Konsul Muus, Odense. 180 Herreportræt, 54 x 45, tilh. Carlsberg Museum. 181 I Nazareth, Radering, 13 x 16 cm. 182 Fra Assisi, Radering, 29 x 25 cm. Hou udstillede sammen med Grafisk Kunstnersamfund. Kirkeopgaver: 1) Glasmaleri af Skt. Andreas til Vindeby Kirke. 2) Glasmalerier til Brorsonskirken, Nørrebro, København. Den var tegnet af Hous hustrus svoger, arkitekt Thorvald Jørgensen.

1938 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 204 Herreportæt, 86 x 74, tilh. Landsretssagfører Baadsgaard, Frederikssund. 205 Dameportræt, 86 x 74, tilh. Landsretssagfører Baadsgaard, Frederikssund. 206 Frikvarter, 100 x 125. 207 Jardins Havepavillon, Amalienborg, 91 x 94. 208 Den tolvaarige Jesus i Templet, Ætsning 13 x 16. 209 Portræt. Tørnaalsradering, 23 x 18. Kirkeopgaver: 1) Alterbillede, Kristi opstandelse, til Hjadstrup Kirke på Fyn. Hou tegnede og modellerede rammen, der er ”skaaret i Egeplanker hos Snedkermester Anton Kjær”. 2) Glasmalerier til Store Magleby Kirke.

1939 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 187 Herreportræt, 78 x 65. 188 Dameportræt, 78 x 65 – begge tilhørte Dr. Hempel-Jørgensen. 189 Jakobs Kamp med Englen ”Jeg slipper dig ikke uden du velsigner mig.” 180 x 140. 190-191 Knælende Engel, 24 x 21, Tørnaalsraderinger. 192 Selvportræt, Radering, 26 x 20. 193 Jesu Daab, Radering, 13 x 11. 194 Fra Rigshospitalet. Baare, 14 x 19, Radering. 195 Fra Rigshospitalet. I Grønnegaarden, 14 x 10, Radering.

1940 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 217 Barneportræt, 85 x 66, tilh. Hofjægermester Treschow, Torbenfelt. 218 Portræt af Redaktør Müllertz, 64 x 56, tilh. Rigsdagen. 219 Dameportræt, 61 x 46. 220 Morgensol paa Kvistvinduet, 95 x 84. 221 Dagligstueinterieur, 71 x 86. 222 Portræt af min Hustru, 26 x 21, Radering. 223 De første Disciple, 13 x 11, Radering. 224 Natanael, 13 x 11, Radering. På Charlottenborg Efterårsudstilling viste Hou som katalog nr. 161 Portræt af Direktør Helms. Lampelys. Tilhører Østifternes Landhyptotekforening. 162 Jørgen, 163 Dameportræt, 164 Ung Dame. Lampelys, 165 Frederikskirken, 166 Kronborgporten, 167 Markus Aurelius’


15 Bemærkningen har Hou selv nedfældet i sin besvarelse af spørgeskemaet til den 3. udgave af Weilbachs kunstnerleksikon. I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 162: Kristi Opstandelse, Forarb. til Alterbilledet i Hjaldrup, Fyn (1932). Det må være en stavefejl i forhold til Hjadstrup kirke. Ifølge kirkens egne oplysninger stod altertavlen klar i 1934. 16 I 1943 viste Hou hos Foreningen af 18. nov. som kat. nr. 204: Forarbejder til Glasmalerier i Store Magleby Kirke. (1938).

Rytterstatue i Rom, 168 Jardins Havepavillon. Amalienborg, 169 Interiør med Hjørnskab, 170 Havnebillede med Christianskirken, 171 Frederiksholms Kanal ved Bryghusgade, 172 Havnebillede med de gamle Pakhuse, 173 Vinterbillede. Udsigt over Sct. Jørgenssø, 174 Sct. Jørgenssø. Sommeraften, 175 Sct. Jørgenssø. Foraarsaften.

1941 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 176 Dameportræt, 83 x 67, tilh. Konsul Muus, Odense. 177 Herreportræt, 93 x 71, tilh. Fru Fabrikant Spehr. 178 En Bogtrykker, 133 x 99. 179 En Raderer, 69 x 69 (1500). 180 Botanikeren Prof. Kolderup-Rosenvinge, Studie, 64 x 51 (1000). 181 Kobbertrykkerens Hus, Radering, 29 x 24, 35 (50). 182 Elias farer til Himlen, Tørnaalsradering, 24 x 19, 35 (50). 183 Jakobs Drøm, Tørnaalradering, 24 x 19, 35 (50)

1942 er Hous adresse for første gang anført til Gothersgade 143, Kunstnerhjemmet. På Forårsudstillingen, Charlottenborg, viste han katalog nr. 177 Portræt af Fabrikant Haugaard Petersen, 88 x 78, tilh. Bogbinderfirmaet Petersen og Petersen. 178 Portræt af Grosserer-Societetets Formand, Grosserer Rudolph Schmidt, 85 x 68, tilh. Grosserer-Societetet. 179 Portræt af Direktør Herm. Jørgensen, 93 x 79, tilh. Firmaet Laur. Knudsen. 180 Kristus og Nikodemus, Radering, 13 x 11, 10 (20). På Charlottenborg Efterårsudstilling viste Hou et uspecificeret antal raderinger sammen med Grafisk Kunstnersamfund.

1943 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 191 Portræt af Dr. Ing. Rud. Christiani, 101 x 88, tilh. Firmaet Christiani og Nielsen. 192 Portræt af Borgmester Aage E. Jørgensen, 120 x 101, tilh. Gentofte Kommune. 193 Portræt af en ung Dame, 99 x 88. 194 Portræt af Hospitalsdirektør K. M. Nielsen, 101 x 88. 195 Forkyndelse for Hyrderne. Ære være Gud i det højeste og Fred paa Jorden i Mennesker Velbehag. Alterbillede til Frederikskirken, Skaade Bakker ved Aarhus, 100 x 60. På Charlottenborg Efterårsudstilling viste Hou et uspecificeret antal raderinger sammen med Grafisk Kunstnersamfund. Samme år var Hou som 83-årig gæst hos Foreningen af 18. November, hvor han viste over 70 værker, katalog nr. 130-205, omfattende malerier, pasteller, tegninger, studier og forarbejder.

MALERIER
130. Protræt af Apoteker Schiellerup, Pastel (1884)
131. Model, Ryg, staaende (1891)……………………………………………. 300 Kr.
132. Model, Ryg, siddende (1891)……………………………………………. 300 –
133. Model, liggende (1892)…………………………………………………… 350 –
134. Modelstudie til Susanne (1892)…………………………………………. 300 –
135. Norsk Landskab, Brixdalsbræ (1894)…………………………………… 500 –
136. Norsk Landskab, Oldendalen (1894)……………………………………. 400 –
137. Sisyfos, Skitse (1894)…………………………………………………….. 350 –
138. Foraar i de Blindes Have (1895)………………………………………… 1200 –
139. Landskab, Monte Scalambra, Sabinerbjergene (1896)………………. 600 –
140. En Ko (1896)………………………………………………………………. 300 –
141. Min Mors Portræt. (1900)
142. Portræt af Arkitekt Etatsr. Vilh. Petersen (1901) Tilh. Udstillingskomiteen
143. Ung Pige med Nellike (1902)……………………………………………. 1500 –
144. Min Hustru med Rønnebær (1902)
145. To Børn, Kul og Akvarel (1902)…………………………………………. 350 –
146. Min Hustru og Bitten, rund. (1906)
147. Min Hustru, hvid Kjole. (1908)
148. Jesus velsigner Børnene, Forarbejde til Alterbilledet i Simeonskirken. (1902)
149. Lovsang, Forarbejde til Billedet i Betesda. (1905)…………………….. 3000 –
150. Min Hustru, Profil, blaa Kjole. (1915)
151. Sct. Petri Kirke. (1917) Tilhører Frk. Mohr.
152. Fire Børn. (1917) Tilhører Grosserer A. Boyer.
153. Kortspillere. (1917) Tilhører Murermester Licht.
154. Jørgen med Cello og Fodbold. (1919) Tilhører Murermester Licht.
155. Min Hustru, rød Kjole. (1921)
156. Portræt af ung Dame. (1922) Tilhører Fru Else Terndrup.
157. Bitten med Straahat (1923)……………………………………………… 800 –
158. Bitten, sort Kjole, Lampelys (1927)
159. Jørgen (1927)
160. Portræt af Magister Plesner, Firenze (1928)………………………….. 1000 –
161. Da Søen tømtes (1932)………………………………………………….. 650 –
162. Kristi Opstandelse, Forarb. Til Alterbilledet i Hjadstrup Kirke, Fyn (1932)
163. Kristi Opstandelse, Forarb. Til Alterbillledet i Lindholm Kirke, Nørresundby (1934)
164. Studie til Engel, Hoved (1934)
165. Portræt af Bronzestøber Rasmussen (1934) Tilh. Gørtlerlauget
166. Dameportræt, Violet (1935)
167. Kristus i Getsemane Have (1936)……………………………………… 1500 –
168. Frikvarter (1938)…………………………………………………………. 3500 –
169. Morgensol paa Kvistvinduet (1939)……………………………………. 4400 –
170. Portræt af Professor Kolderup-Rosenvinge. (1939)
171. Christianskirken, Forarbejde (1939)……………………………………. 700 –
172. Interiør med Hjørneskab (1940)………………………………………… 800 –
173. Udsigt over Sct. Jørgens Sø, Efteraar (1940)………………………… 500 –
174. En Raderer. (1941) Tilhører Bankdirektør C. C. Thorsen.
175. Bogtrykkeren. (1941) Tilhører Bogtrykker Chr. Christensen.
176. Portræt. (1942) Tilhører Gaardejer Jacobsen, St. Magleby.
177. Syrener (1943)……………………………………………………………. 650 –
178. Levkøjer (1943)…………………………………………………………… 550 –
179. Roser (1943)…………………………………………………………..…. 380 –
180. Roser (1943)……………………………………………………….…..… 350 –
181. Sovekammerinteriør (1943)………………..………………………..…. 800 –
182. Levkøjer (1943)…………………………………………………………… 2000 –


TEGNINGER, STUDIER og FORARBEJDER
183. Min Mor ved Symaskinen (1886)
184. Portræt af Stiftsprovst Fr. Helveg. Blyant. (1893)
185. Min Mor. (1899)
186. Min Hustru. (1903)
187. Billedhuggeren N. Hansen-Jacobsen – Lampelys. (1906)
188. Portrættegning, Lampelys. (1908) Tilh. Fru Else Terndrup.
189. Syngende og spillende Engle. (1912) Forarbejde til Simeonskirkens Alterbillede.
190. To Studietegninger til Glasmalerier i Brorsonskirken. (1913)
191. Del af Arbejdstegning til Glasmalerierne. (1913)
192. Tegning til Daabsfad i Herning Kirke. (1916) Udført i drevet Sølv af Georg Jensen.
193. Arbejdstegninger til Glasmalerier i Skjern Kirke. (1917)
194. Kristus og Peter paa Søen. (1919) Skitse til Alterbillede.
195. Reformert Kirke. Kul og Akvarel. (1923)
196. Skitse til Glasmalerierne i Mariendalskirken (1925)
197. Kopier efter Glasmalerierne i Frankrig (1925)
198. Kopi efter Paolo Uccellos Skitse, Firenze. (1928)
199. Tegning efter Rytterstatuetten Gattamelata I Padua. (1928)
200. Tegning af Rytterstatuetten Colleoni i Venezia. (1928)
201. Tegning efter Karl van Manderns Maleri i Frederiksborg. Sortkridt og Pen. (1929)
202. Skitse til Fresco maleri i Garnisons Kirke. (1929)
203. Tegning til Broncelaage til Fru Poul Larsens Grav. (1931)
204. Forarbejder til Glasmalerier i Store Magleby Kirke. (1938) Tilh. Valgmenighedspræst Hejlesen.
205. Portrætstudietegninger.


1944 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 156 Portræt af Direktør Adolf Nielsen, 86 x 70, tilh. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 157 Portræt af Civilingeniør T. K. Thomsen, 86 x 72, tilh. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. 158 Herreportræt, 93 x 80, tilh. Grosserer Chr. Olsen. 159 Portræt af en ung Dame, 84 x 69, tilh. Civilingeniør T. K. Thomsen. 160 Moder og Barn, 84 x 69, tilh. Civilingeniør T. K. Thomsen.

1945 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 170 Portræt af Grosserer C. A. Bülow, 83 x 67. 171 Portræt af Direktør W. Falk, 103 x 71. 172 Portræt af Direktør Ad. Hansen, 86 x 71. 173 Portræt af Apoteker Paul Scheel, 72 x 57. 174 Dameportræt, 103 x 84, tilh. Direktør A. Berthelsen.

1946 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 193 Dameportræt, 95 x 74, Privateje. 194 Herreportræt, 89 x 74, tilh. Gartner O. Mohr. 195 Herreportræt, 86 x 70, tilh. Direktør A. Berthelsen.

1947 viste Hou på Forårsudstillingen, Charlottenborg, katalog nr. 216 Portræt af en ung Pige, 96 x 72, tilh. Ingeniør Gregers Jensen. 217 Portræt af Pastor Hejlesen, 89 x 68, tilh. Københavns Valgmenighed. 218 Dameportræt, 89 x 74, tilh. Gartner O. Mohr. 219 Sommerdag i Botanisk Have henad Aften, 65 x 83, Kr. 1400. Samme år udførte Hou et fint portræt af bogtrykker Chr. Christensen i værkstedet.

1948, den 4. april døde Axel Hou i København, hvor han blev begravet på Bispebjerg Kirkegård.
Axel Hou var i en årrække medlem af bestyrelsen for Selskab for Dekorativ Kunst samt for Den danske Raderforening.

 
Internettet og Vejen Kunstmuseums hjemmeside har betydet meget for Axel Hou udstilling. Det er symbolsk udtrykt i denne fotocollage, som Sophus Ejler Jepsen har lavet. Afsættet er et gammelt s/h foto af Axel Hou og Niels Hansen Jacobsen i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum med et par billed-huggerværker i nærheden. Hen over er lagt netværket fra en printplade, hvis mønster for neden kommer til at ligne et gulvtæppe, som de to herrer står på. I netværket omkring Axel Hou er indsat et verdenskort, der antyder, at informationer er strømmet til fra mange kroge af verdenen.