Fra Göteborg til Vejen
Et flot indlån til Vejen Kunstmuseums Ejnar Nielsen samling – og en fin nyerhvervelse

Af Teresa Nielsen, museumsleder, december 2004, tilrettet januar 2007

I forbindelse med museets omfattende renovering i 2004 skete der en del omhængninger i Vejen Kunstmuseums udvalg af Ejnar Nielsen værker, der er fordelt mellem Malerisalen og Gallerigangen. Takket være en god kontakt til Göteborg Konstmuseum i forbindelse med udlån til Harald Slott-Møller udstillingen har det været muligt at få etableret en langtidsdeponering, der på enestående vis for en tid muligt at studere malerens to portrætter af sin første hustru, Marie (født Thaarup).
Firenze 1902 dateres billedet af hende i fuld figur med fjerprydet hat. Det kom til Vejen Kunstmuseum som gave fra Ejnar Nielsen til Niels Hansen Jacobsen på dennes 70-års dag i 1931. Umiddelbart i tidsmæssig forlængelse ligger portrættet, »Den Svangre«, der er malet 1902-1903, men viser Marie mens hun venter deres førstefødte, Niels, der kom til verden i 1902. To år efter fødtes hans bror Frederik, men allerede i 1905 ophørte samlivet og ægteskabet blev kort efter opløst.

Opbygningen af Ejnar Nielsen samlingen på Vejen Kunstmuseum
Grundstenen til Vejen Kunstmuseums nu ganske store Ejnar Nielsen samling har man indtil 2006 regnet med blev lagt da maleren i 1931 på Niels Hansen Jacobsens 70-års fødselsdag forærede ham det monumentale portræt, blot kaldet »Dameportræt«, der er malt under Marie og Ejnar Nielsens bryllupsrejse til Italien i 1902. Det er sandsynligt, at de kantede mønster i baggrund er udsnit af en af byens mange frescodekorationer. Takket være Elise Konstantin-Hansens artikel om Ejnar Nielsens separatudstilling Kunstforeningen i 1927 (trykt i Højskolebladet) viser det sig, at billedhuggeren allerede det år til samlingen i Vejen indkøbte Ejnar Nielsens fire illustrationer til Karl Larsens fortælling "Den gamle Mands Barn". Så er det tænkeligt, at det store portræt i stedet er kommet til som opfølgning på den interesse, som Hansen Jacobsen havde vist for maleren.

Det begyndte med at museet i 1963 fra Ny Carlsbergfondet fik afgørende støtte til køb af det monumentale »Landskab fra Gjern«, 1896-97. Det har hyppigt været på rejse for på internationale udstillinger i bl.a. Canada og Tyskland at vise den særlig danske tolkning af det symbolistiske landskab.

»Landskab fra Gjern«
Foto af Lars Bay

I 2001 lykkedes det på auktion at erhvervede et mindre landskab, som gik flot i dialog med det. Hvor det monumentale landskab er enkelt både i komposition og farvevalg, er det ‘nye’ landskab anderledes lyst og optimistisk med et stort udsnit af en gul kornmark bragt helt frem i forgrunden. I den hastige skitse anes endog lyserøde og lyseblå blomster, der har sneget sig ind mellem kornet.
Kort efter købet af det store landskab, forærede Ny Carlsbergfondet i 1964 museet det lille, men teknisk virtuose »Ved Solnedgang i April« - et maleri, der i farvetone og styrke ikke ligner meget andet i kunstnerens produktion. De fleste besøgende associerer snarere til impressionisterne, og særligt til en dansk maler som Th. Philipsen. »Ved Solnedgang i April« er et ungdomsværk, og var det første billede, den unge maler viste på Charlottenborg. Det skete i 1893.

Mosaikker og et kæmpe lærred
Den gode giver var fortsat med i 1966, da museet af Ny Carlsbergfondet fik to mosaikfelter udført efter forlæg af Ejnar Nielsen. De er nu indmuret på bagsiden af museet ud mod Østerallé. Mosaikkerne er prøvefelter til den store udsmykning, »Landet og Dramaet«, som kunstneren i 1939 fik afsluttet under Stærekassen i København. Ti år efter købet af mosaikkerne forærede Ny Carlsbergfondet Vejen Kunstmuseum det mægtige lærred »Menneskene lytter til Klokkerne, som ringer Dagen ned«, der i dag hænger centralt i Malerisalen. Det havde ‘gemt sig’ hos samme privatsamler, som havde haft de to mosaikker. Maleriet er et skoleeksempel på dansk symbolisme med den dystre symbolik bag den velafbalancerede opstilling af de gamle mennesker, og dertil den omhyggelige tekniske udførelse med klar kontur omkring hver figur, netop som datidens kunstnere havde oplevet det i de nyopdagede asiatiske træsnit. Maleriet blev til i 1899-1900 under ophold i malerens danske ‘Paris’, landsbyen Gjern, der ligger i et malerisk smukt, blødt kuperet landskab et stykke nordøst for Silkeborg. Dér mødte kunstneren for første gang livets alvor - den unge malers afgørende møde med døden. Desværre var maleriet, allerede da det blev udstillet første gang, stærkt mørknet. Det skyldes formodentlig en fejl i opblanding af farverne.

Takket være god støtte fra Kulturarvsstyrelsen har maleriet i 2004 gennemgået en omfattende renovering. Det er nu i tip-top stand, men det har ikke været muligt at påvirke den stærke eftermørkning. Men ved at få lagt opskalninger o.l. er helheden alligevel blevet mere synlig – desværre også de mange sammensyninger af lærredsstykker. De kan have mindst to årsager: Det vides, at maleren var meget kritisk, og derfor ofte ændrede ret drastisk på sine billeder f.eks. ved at bortskære dele, som han ikke var tilfreds med. Det kan dog også tænkes, at han i Gjern ganske enkelt løb tør for materialer, og at det har været for vanskeligt at få større lærredsstykker frem fra København, og at han derfor valgte at stykke lærredet sammen.

Blomsterne
Ejnar Nielsen holdt meget af blomster. I »Menneskene lytter til Klokkerne, som ringer Dagen ned« ses i forgrunden bl.a. stiliseret røllike, smørblomster m.m. I 1980 kom et par blomsterbilleder fra 1916 og 1918 til museet, og samme år lykkedes det fra boet efter billedhuggeren Henrik Starcke at erhverve blomsterstudiet i blyant og akvarel, »Hjerteblomst«, 1904. Otte år senere, i 1988, købte museet på auktion opstillingen med gule blomster i en krukke. Den er ifølge katalog fra Ejnar Nielsens udstilling i København 1952 dateret til 1894, hvilket synes næsten ufatteligt den tekniske og kompositionsmæssige forenkling taget i betragtning!

»Hjerteblomst«  Foto af Pernille Klemp

Arbejder på papir og gode gaver
I forlængelse af de fire blyantstegninger, »Den gamle Mands Barn«, som Hansen Jacobsen købte til samlingen i 1927, fik museet i 1989 mulighed for at købe den lige så omhyggelige, samtidige blyantstegning »Dødedansen«, 1900. Den er ophængt sammen med et lille, utydeligt dateret (19x6?) studie på papir af udsigten fra et vindue. Det kom i år 2000 til museet som gave fra skovfoged Jesper Karlby. Han skænkede også museet Ejnar Nielsens sene selvportræt fra 1945. I 2002 og 2003 er det lykkes at supplere med yderligere to arbejder på papir.

»Dødedansen«  Foto af Pernille Klemp


De seneste års erhvervelser
2001 kan betegnes »et rigtig Ejnar Nielsen år«: Ud over det nævnte landskabsmaleri erhvervede museet i april kunstnerens studie til monumentalportrættet »Min Moder«. Maleren har selv anført, at skitsen blev udført i 1900. Det endelige portræt, der tilhører Göteborg Kunstmuseum, malede han 1911-13. I maj kom Ejnar Nielsens landskab med en nedbrændt gård i Gjern (studie til en del af det siden tilintetgjorte store maleri, »Job«) også til museet. 2002 købte museets hans studie af en Blæresmælde. Året efter var det muligt at indlemme en af studierne til hans udsøgte bog om Job. Den blev i 1927 trykt med træsnitsillustrationer til medlemmerne af Den danske Radeerforening. Sommeren 2005 voksede samlingen med en af Ejnar Nielsens studier til Stærekassens mosaikudsmykning. Det drejer sig om et forarbejde til Adam Oehlenschlägers hoved – altså ikke til den del af udsmykningen, der hænder som prøvefelter på facaden ud mod Østerallé.

Nyerhvervelse
Som det seneste skud på stammen har museet på auktion den 30. november 2004 erhvervet Ejnar Nielsens studie til "Menneskene og Julen", der tryktes i et julehæfte i 1903. Studiet ligger helt op til det endelige værk, men man har her mulighed for at gå kunstneren ’efter i kortene’. Man kan se, hvor og hvordan han undervejs har lavet sine forandringer. Som Jens Lund vælger han at klippe reparationer til og lime dem ind i kompositionen. Se, hænder og hoved er således kommet til – og hele kanten rundt er billedet øget med et bredt bånd.
Indirekte indlemmedes endnu et Ejnar Nielsen værk i samlingen sidst på året 2005, da museet med støtte fra Kulturarvsstyrelsen erhvervede det monumentale møblement, som P.V. Jensen-Klint i 1902 udførte til den nygifte Ejnar Nielsen. Maleren udførte selv mønstrene til de endnu velbevarede broderede sæder og pudebetræk. Nu står møblerne midt i Malerisalen, så malerens hustru, Marie (født Thaarup), fra væggenes to monumentale portrætter kan kigge ned på de møbler, som hun vendte hjem til efter bryllupsrejsen. Klik her for at læse mere om møblerne.

Ejnar Nielsen samlingens gradvise vækst

1927 erhvervede Niels Hansen Jacobsen på Ejnar Nielsens separatudstilling i Kunstforeningen i København dennes fire illustrationer til "Den gamle Mands Barn", 1900 (inv. 634 a-d). Klik her for at se tegningerne og læse teksten.

1931 forærede Ejnar Nielsen det store »Dameportræt« fra 1902 (inv. 84) til Niels Hansen Jacobsen i anledning af dennes 70-års dag.

1963 støttede Ny Carlsbergfondet køb af det monumentale »Landskab fra Gjern«, 1896-97 (inv. 83).

1964 forærede Ny Carlsbergfondet museet »Ved Solnedgang i April« 1893 (inv. 82).

1966 forærede Ny Carlsbergfondet museet to mosaikprøvefelter til Stære-kassen »Landet og Dramaet«, 1935 (inv. 85 og 86). Indmuret bag på museet, ud mod Østerallé.

1976 bekostede Ny Carlsbergfondet køb af det mægtige lærred »Menneskene lytter til Klokkerne, som ringer Dagen ned«, 1899-1900 (inv. 701).

1980 købte museet selv fra privateje to blomsterbilleder fra 1916 og 1918 (inv. 703 og 703).

1980 købte museet endvidere fra boet efter billedhuggeren Henrik Starcke blomsterstudiet »Hjerteblomst«, 1904 (inv. 675).

1988 købte museet på auktion en opstilling med gule blomster i en krukke, 1894 (inv. 798).

1989 erhvervedes blyantstegningen »Dødedansen«, 1900 (inv. 814).

1996 fik museet som gave fra boet efter maleren og grafikeren Søren Hjorth Nielsens enke, Inger, maleriet »Lille rare Frk. Levinska«, 1929 (inv. 1062).

1996 erhvervedes på auktion i Århus en udateret udsmykningsskitse, »Badende Kvinde og Dreng« (inv. 1064).

2000 skænkede skovfoged Jesper Karlby museet Ejnar Nielsens sene selv-portræt fra 1945 (inv. 1263) samt et lille, utydeligt dateret (19x6?) studie på papir af udsigten fra et vindue (inv. 1264).

2001 har museet i april erhvervet Ejnar Nielsens studie til monumentalportrættet »Min Moder« (inv. 1353). Ejnar Nielsen har anført, at skitsen blev udført i 1900. Det monumentale portræt han udførte 1911-13 tilhører Göteborg Kunstmuseum. Først i maj erhvervede museet hans landskab med nedbrændt gård - en studie til en del af det siden tilintetgjorte »Job« (inv. 1365). Den 30. maj købte museet med støtte fra Statens Museumsnævn på auktion »Parti fra Gjern Bakker« fra 1896 (inv. 1361).

2002 erhvervede museet hos en kunsthandler Ejnar Nielsens studie fra 1943 af en blæresmælde (inv. 1409).

2003 købte museet i marts på auktion i Hørsholm en af kunstnerens studier i blyant og tusch til »Jobs Bog« (inv. 1433).

2004 har museet fra privateje erhvervet studiet af Adam Oehlenschlägers hoved, et felt i den cirkulære del af udsmykningen til Stærekassen i København (inv. 72).

2004 erhvervedes den 30. november på auktion forarbejdet til »Menneskene og Julen« fra 1903 (inv. 1493).

2005 erhvervedes med støtte fra Kulturarvsstyrelsen et birketræs møblement af P. V. Jensen-Klint (inv. VKV 1542). Det er udført omkring 1902 til Ejnar Nielsen og dennes første hustru, Marie (født Thaarup). Ejnar Nielsen har selv tegnet forelæg til de brokerede sæder og puder, der er udført af Martha From.

2007 erhvervedes den 23. januar på auktion et Ejnar Nilsen landskab fra Gjern, 1893, som gave fra Ny Carlsbergfond
 
»Dameportræt«
Foto af Lars Bay


»Den Svangre«
Foto af Vejen Kunstmuseum

Prøvefelt til den store udsmykning, »Landet og Dramaet«  Foto af Pernille Klemp


Prøvefelt til den store udsmykning, »Landet og Dramaet«  Foto af Pernille Klemp

»Menneskene lytter til Klokkerne, som ringer Dagen ned«  Foto af Lars Bay
Dette blomsterbillede kan købes som plakat i museets kiosk til kr. 40,-
Foto af Pernille Klemp